Svet-Stranek.cz
Hasičský sbor založen v obci roku 1898.
SDH Nová Ves u Českých Budějovic

Usnesení VVH:Hasičský sbor založen v obci roku 1898.

Usnesení VVH

Usnesení výroční valné hromady SDH Nová Ves


Usnesení výroční valné hromady SDH Nová Ves

konané dne: 27. 11. 2015
v : Nové Vsi

Výroční valná hromada SDH Nová Ves po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za daný rok, zprávy revizora, plánu práce na další rok, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:


I. Schvaluje:

1) Zprávu velitele SDH za rok 2015
2) Zprávu velitele ZJSDH za rok 2015
3) Zprávu o hospodaření SDH za rok 2015
4) Zprávu revizora účtu SDH
5) Členský příspěvek na další rok ve výši 500,-- Kč za člena staršího 18 let a 100,-- Kč za člena v důchodovém věku a člena nevýdělečně činného. Termín pro odvod členských příspěvků je do 31.1. 2016 na OSH
6) Finanční rozpočet na rok 2016
7) Plán práce výboru SDH


II. Ukládá:

a) výboru SDH
1) Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech.
2) Zabezpečit plnění plánu práce SDH na rok 2016
3) Vyhodnotit diskusi z VVH na první výborové schůzi SDH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce
4) Zabezpečit účast představitelů SDH na případných okrskových aktivech a shromážděních OSH
5) Plně využívat k činnosti Informačního zpravodaje OSH
6) Rozvíjet spolupráci s obcí

b) všem členům SDH
1) Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok
2) I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.
3) Udržovat a chránit majetek získaný dotací z fondu MAS Pomalší.
starosta SDH
Miroslav Zabilka
V Nové Vsi dne 27. listopadu 2015
návštěvníků stránky
celkem45 861